Overzicht wijzigingen Algemene Voorwaarden

Overzicht belangrijkste wijzigingen algemene voorwaarden per 1 januari 2022

Algemene module 1.1: Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

Nieuw in dit artikel is dat de reikwijdte van de algemene voorwaarden is gewijzigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang (Wzd) en deze niet van toepassing zijn bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Onder een onvrijwillige opname en verblijf verstaan wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wzd.

Algemene module 2.2: Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand?

Nieuw in dit artikel is dat voor de zorgverlening de wensen van de cliënt uitgangpunt zijn, maar de zorgaanbieder niet tot meer gehouden is dan de indicatie van de cliënt.

Algemene module 2.6: Welke regels gelden er voor het gebruik van het zorgdossier?

Nieuw in dit artikel is o.a. dat de bewaartermijn van het zorgdossier is verlengd van vijftien naar twintig jaar. Ook is het aanvangsmoment van de bewaartermijn veranderd. De bewaartermijn start op het moment dat de zorgverlening, verzorging of behandeling is afgerond.

Algemene module 2.8: Wanneer hebben wij uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit uw zorgdossier?

Dit is een nieuwe afspraak in de algemene voorwaarden die aangeeft wanneer de zorgaanbieder uitdrukkelijke toestemming nodig heeft van de cliënt o.b.v. privacywetgeving.

Algemene module 2.9: Aan wie geven wij inzage in het zorgdossier?

Nieuw in dit artikel is dat de cliënt recht heeft op kosteloos inzage en de eerste keer op kosteloos afschrift. Dit is neergelegd in privacywetgeving. Een zorgaanbieder mag wel om een vergoeding vragen als:

  1. 1. De cliënt om meer dan één kopie vraagt. Voor een tweede kopie mag op basis van de administratieve kosten om een redelijke vergoeding worden gevraagd; of
  2. 2. Als het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een cliënt heel vaak verzoeken indient. In dit geval mag een zorgaanbieder het verzoek ook weigeren.


N.B. Elektronische inzage en afschrift is altijd kosteloos.

Algemene module 2.10: Geven wij uw nabestaanden inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier?

Nieuw in dit artikel is het wettelijk inzagerecht in het zorgdossier van een overleden cliënt door nabestaanden, voormalig vertegenwoordigers en ouders of voogden van overleden kinderen.

Bijzondere module Zorg met verblijf: Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking naast die in de Algemene module?

Nieuw in dit artikel is opgenomen de wettelijke termijn voor het vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, in het (digitaal) zorgplan.

Bijzondere module Zorg met verblijf: Welke regels gelden er bij gedwongen verhuizing?

Nieuw in dit artikel is dat de zorgaanbieder u in geval van gedwongen verhuizing een informatieplicht heeft over de (maximale) vergoeding van de kosten van de verhuizing en inrichting (stoffering en inventaris).

Bijzondere module Zorg met verblijf: Welke afspraken gelden bij overlijden?

Nieuw in dit artikel is dat er bij overlijden onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke laatste zorg en wenselijke laatste zorg. Ook is geregeld voor wiens rekening deze vormen van zorg komt en de mogelijkheid tot het kopen van extra dagen door nabestaanden volgens huidige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

Bijzondere module Wzd

De bijzondere module Wzd en de daarin opgenomen algemene voorwaarden zijn nieuw. De bijzondere module Wzd is van toepassing in het geval van een client:

  • die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en vrijwillig is opgenomen; of
  • die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en op grond van een artikel 21-besluit (geen bereidheid, geen verzet) is opgenomen; of
  • die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en niet is opgenomen. Hierbij moet u denken aan de cliënt met een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis; of
  • die geen indicatie heeft voor langdurige zorg maar, vanwege zijn psychogeriatrische aandoening of een daaraan gelijkgestelde aandoening, is aangewezen op zorg in de betekenis die de Wzd daaraan geeft en dit vastgesteld is door een arts. Hierbij kan worden gedacht aan de cliënt in de ambulante setting/extramuraal.

Bijzondere module MPT en VPT: Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking, anders dan genoemd in de Algemene module?

Dit artikel is nieuw en regelt o.a. de wettelijke termijn voor het vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, in het (digitaal) zorgplan.

Bijzondere module ELV: Welke afspraken gelden bij overlijden?

Nieuw in dit artikel is dat er bij overlijden onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke laatste zorg en wenselijke laatste zorg. Ook is geregeld voor wiens rekening deze vormen van zorg komt en de mogelijkheid tot het kopen van extra dagen door nabestaanden volgens huidige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. 

Bijzondere module GRZ: Welke afspraken gelden bij overlijden?

Nieuw in dit artikel is dat er bij overlijden onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke laatste zorg en wenselijke laatste zorg. Ook is geregeld voor wiens rekening deze vormen van zorg komt en de mogelijkheid tot het kopen van extra dagen door nabestaanden volgens huidige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.