Raad van Toezicht

Kalorama past de principes van de zorgbrede governancecode toe. De relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten, het bestuursreglement en het reglement voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een aantal commissies benoemd, te weten:

  • Auditcommissie
  • Vastgoedcommissie
  • Remuneratiecommissie
  • Kwaliteit, Veiligheid en HRM

De Auditcommissie overlegt met de bestuurder ter voorbereiding van de bespreking van financieel economische thema's in de Raad van Toezicht. De resultaten van dit overleg worden schriftelijk gedeeld met de gehele Raad van Toezicht. De leden van de Auditcommissie adviseren de overige leden van de Raad van Toezicht over financieel economische onderwerpen.

De Vastgoedcommissie overlegt eveneens met de bestuurder, voorafgaand aan de bespreking in de Raad van Toezicht over vastgoed onderwerpen. De werkwijze komt overeen met die welke hierboven genoemd werd bij de Auditcommissie, maar dan op het gebied van vastgoed onderwerpen.

De Remuneratiecommissie is belast met de evaluatie van het functioneren van de bestuurder, de relatie tussen bestuurder en Raad van Toezicht, de relatie tussen bestuurder en medezeggenschapsorganen en de relatie tussen de bestuurder en de organisatie. Deze commissie overlegt ook met de bestuurder over de toepassing van de beloningsafspraken conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). De Wet Normering Topinkomens (WNT-2) is daarbij uitgangspunt.

De commissie Kwaliteit, Veiligheid en HRM overlegt met de bestuurder over actuele thema's op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en HRM en adviseert de plenaire Raad van Toezicht waar nodig over de op dit onderwerp te nemen besluiten.

De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van haar eigen beloning de richtlijnen toegepast van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg.

De Toezichtvisie van Kalorama kunt u hier downloaden.