Cliëntenraad

Vanzelfsprekend staan de belangen van onze bewoners en cliënten hoog in ons vaandel. Daarom nodigen wij hen graag uit om mee te denken over ons beleid of de uitvoering daarvan. Dat meedoen en meedenken is mogelijk via de cliëntenraden. Wilt u uw stem laten horen en een actieve rol binnen Kalorama spelen, dan kan dat door lid te worden van een van onze cliëntenraden. U kunt meedenken en praten over zaken die voor u van direct belang zijn. Niet alleen cliënten kunnen deel uit maken van een cliëntenraad. Ook vertegenwoordigers van onze bewoners en cliënten zijn van harte welkom.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorginstellingen een Cliëntenraad (Cr) in te stellen. De wet bevordert de medezeggenschap van cliënten over de zorgverlening en het beleid. De Cr heeft daarmee het recht om informatie in te winnen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van Kalorama. Het recht op informatie strekt zich uit tot alle onderwerpen waarbij het belang van cliënten in het geding is.

Download brochure cliëntenraden

Cliëntenraad per locatie

Onderstaande locaties van Kalorama hebben een eigen lokale Cr. Op deze manier vindt de medezeggenschap dicht bij de bewoners en cliënten plaats.

Kalorama (verpleging)
Kalorama (Centrum voor doofblinden)
Kalorama ’t Höfke (verzorging en verpleging)
Kalorama Bethlehem (hospice)
Kalorama Veste Brakkenstein (verpleging en dagbehandeling)

Centrale Cliëntenraad

Kalorama heeft tevens een Centrale Cliëntenraad (CCr) voor de gemeenschappelijke belangenbehartiging van alle cliënten. De lokale cliëntenraden zijn in de CCr vertegenwoordigd en hebben een deel van hun bevoegdheden overgedragen aan CCr.

Leden Centrale Cliëntenraad

De leden van de CCr zijn geselecteerd op basis van een profiel dat is overeengekomen met de lokale cliëntenraden. De CCr–leden hebben ieder specifiek contact met een van de locaties van Kalorama. De contacten verlopen veelal via de lokale cliëntenraad. Zo staat ook de CCr dichterbij de cliënten en ontstaat een genuanceerder beeld hoe de afzonderlijke locaties functioneren en Kalorama als geheel.

Adviesrecht

Al naar gelang het onderwerp heeft de CCr adviesrecht dan wel verzwaard adviesrecht. In principe geeft de CCr advies over onderwerpen die de meerderheid betreffen van de locaties waar Kalorama zorg verleent aan bewoners en cliënten. Het ligt voor de hand dat de kwaliteit van de zorg de prioriteit heeft. Op onder meer deze gebieden heeft de CCr dan ook verzwaard adviesrecht. Dat geldt eveneens voor zaken als voeding, veiligheid, hygiëne, gezondheid, recreatie en ontspanning, geestelijke verzorging en welzijn. Adviesrecht is er voorts over begroting en jaarrekening en benoeming van manager(s), bestuurder en leden van de Raad van Toezicht. Het verlenen van goede zorg vereist een omgeving met eigentijdse, adequate faciliteiten in en om de instelling. Om die reden bestaat er ook adviesrecht rondom nieuwbouw en of ingrijpende verbouwingsplannen binnen Kalorama. De manier waarop de organisatie is ingericht heeft invloed op het functioneren van personeel en dus op de kwaliteit van hun werk voor cliënten. Het adviesrecht is daarom van toepassing op belangrijke wijzigingen in de organisatie.

Overleg

De CCr komt een aantal keren per jaar in plenaire vergadering bijeen. Daarnaast is er overleg met de bestuurder en wanneer nodig met andere geledingen van Kalorama.

Contacten met cliënten

De CCr behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van alle locaties die deel uitmaken van Kalorama. Om op de hoogte te blijven van de gang van zaken binnen de afzonderlijke locaties hebben de CCr-leden ieder een lokaal onderdeel in hun aandachtsgebied.

De CCr en de lokale cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Heeft u opmerkingen of klachten, neem dan contact op met de betrokken verzorgende, de kwaliteitsverpleegkundige van de afdeling of met de klachtenfunctionaris. Dat is de kortste weg met vaak het snelste resultaat. U leest hier meer over bij Klachtenregeling

De lokale Cr staat altijd open voor suggesties die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg. Voor locatieoverstijgende suggesties kunt dus altijd terecht bij uw lokale Cr, maar ook bij:

Centrale Cliëntenraad Kalorama
Postbus 85
6573 ZH Beek-Berg en Dal