Module Zorg met verblijf

Wanneer is deze module van toepassing?

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u langdurige zorg met verblijf of crisiszorg ontvangt van ons. In deze module zijn opgenomen de voor u geldende algemene voorwaarden. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Onder crisiszorg verstaan wij zorg of ondersteuning waarvoor u snel moet worden opgenomen. Wij verstaan niet onder crisiszorg een onvrijwillige opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang.

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons, anders dan genoemd in de Algemene module?

Wij informeren u ook over:

 • de huisregels, als wij deze hebben;
 • recreatiemogelijkheden en overige faciliteiten bij ons;
 • onze regeling voor partnerverblijf, als wij partnerverblijf bieden.

Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking naast die in de Algemene module?

 • Wij leggen binnen zes weken na aanvang van de zorgverlening, de afspraken die wij met u hebben gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, vast in het (digitaal) zorgplan en zorgen ervoor dat het beschikbaar is voor u en (direct) te raadplegen.
 • Wij bespreken met u twee keer per jaar het (digitaal) zorgplan. Na een evaluatie en actualisatie van het (digitaal) zorgplan, leggen wij binnen zes weken, de uitkomst van de bespreking vast in het (digitaal) zorgplan.
 • Als u op grond van de Wet langdurige zorg een indicatie heeft dan kunt u bij de zorgplanbespreking een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen. Het zorgkantoor regelt dit voor u. Vóór de eerste zorgplanbespreking wijzen wij u op deze mogelijkheid.

Deze algemene voorwaarde geldt niet bij crisiszorg.

Welke verplichtingen hebben wij als het gaat om de kamer of het appartement?

Wij zorgen ervoor dat:

 • de kamer of het appartement en eventuele (gemeenschappelijke) huiskamer goed wordt onderhouden en zorgvuldig met uw eigendommen wordt omgegaan;
 • schade aan of vermissing van uw eigendommen zoveel mogelijk wordt voorkomen;
 • brand, inbraak en andere onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • een calamiteitenplan aanwezig is en medewerkers en u weten wat te doen bij brand en andere calamiteiten.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kamer of het appartement waar u verblijft?

Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de kamer of het appartement. Als wij dat niet doen, kunt u ons daar op wijzen met een brief of email. Wij houden bij het onderhoud zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Hoeveel privacy heeft u op de kamer of het appartement?

Wij waarborgen uw persoonlijke levenssfeer en die van eventuele bezoekers. Wij gaan de kamer of het appartement niet binnen zonder uw toestemming, behalve als dat noodzakelijk is voor uw veiligheid of gezondheid.

Welke verplichtingen heeft u?

 • U houdt zich aan de huisregels, als wij deze hebben.
 • U draagt bij aan dat uw bezoekers zich houden aan de huisregels, als wij deze hebben.
 • U werkt mee aan onze instructies en maatregelen voor de (brand)veiligheid. 
 • U geeft ons de gelegenheid voor het onderhoud van de kamer of het appartement.
 • U vergoedt ons de schade aan de kamer of het appartement en eventuele (gemeenschappelijke) huiskamer of onze eigendommen (zoals meubels) als u de schade heeft veroorzaakt.
 • U gebruikt de kamer of het appartement alleen voor het doel waarvoor deze u ter beschikking is gesteld en u geeft de kamer of het appartement niet in gebruik aan een ander.
 • U brengt aan de kamer of het appartement geen ingrijpende veranderingen aan.

Welke regels gelden er bij gedwongen verhuizing?

Als u wegens renovatie, vervangende nieuwbouw en/of permanente sluiting van een locatie/woning gedwongen bent te verhuizen binnen of buiten de organisatie, gaan wij daar heel zorgvuldig mee om. Wij informeren u op tijd waarom de verhuizing nodig is en welke procedure hierover geldt. Ook informeren wij u over de vergoeding die u krijgt voor de kosten van de verhuizing en inrichting (stoffering en inventaris). Met de cliëntenraad spreken wij de (maximale) vergoeding voor de kosten van verhuizing en inrichting af.

Als u er zelf voor kiest om te verhuizen, werken wij daar binnen onze mogelijkheden aan mee. De kosten van de verhuizing betaalt u dan zelf.

Deze algemene voorwaarde geldt niet bij crisiszorg.

Welke afspraken gelden bij vertrek?

Als u vertrekt laat u de kamer of het appartement en onze daarin aanwezige eigendommen in goede staat achter. U verwijdert uw eigendommen uit de kamer of het appartement binnen zeven dagen na vertrek. Als u uw eigendommen niet op tijd verwijdert kunnen wij deze drie maanden ergens opslaan. Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van uw eigendommen. Wij brengen u tijdig op de hoogte van de vergoeding die wij hiervoor vragen. Als uw eigendommen na drie maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat wij met uw eigendommen doen en ze bijvoorbeeld verkopen.

Deze algemene voorwaarde geldt niet bij crisiszorg.

Welke afspraken gelden bij overlijden?

Wij zorgen voor de noodzakelijke laatste zorg bij overlijden. Onder noodzakelijke laatste zorg valt het schouwen, klaarmaken voor vervoer naar rouwcentrum en het tijdelijk koelen na het overlijden. Deze kosten komen voor onze rekening.

Als de mogelijkheid er is en wij de capaciteit hebben, spreken wij met uw nabestaanden over de wenselijke laatste zorg, zoals het afleggen en opbaren in de eigen kamer of een aparte ruimte. De kosten voor de wenselijke laatste zorg betalen uw nabestaanden.

Als het opbaren binnen 7 dagen na het overlijden valt, zijn er geen kosten verbonden aan het beschikbaar houden van de kamer of het appartement. Er kunnen wel kosten in rekening worden gebracht voor andere zaken, zoals het beschikbaar stellen van koelapparatuur. Wij spreken met de cliëntenraad af tegen welke prijs deze diensten worden aangeboden.

Uw nabestaanden krijgen na het overlijden zeven dagen de tijd om de kamer of het appartement leeg te maken. Hebben uw nabestaanden hiervoor meer tijd nodig, dan kunnen zij in overleg met ons extra dagen afspreken en worden deze extra dagen bij hen in rekening gebracht.

Als er geen andere afspraken zijn gemaakt en niet binnen zeven dagen de kamer of het appartement leeg is gemaakt door uw nabestaanden, kunnen wij de kamer of het appartement ontruimen en de daarin aanwezige eigendommen drie maanden opslaan. Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de eigendommen. Wij brengen uw erfgenamen tijdig op de hoogte van de vergoeding die wij hiervoor vragen.

Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, melden wij dit aan een notaris of aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen.

Deze algemene voorwaarde geldt niet bij crisiszorg.

Crisiszorg

Bij crisiszorg gelden de volgende (aanvullende/afwijkende) algemene voorwaarden:

Heeft u bijzondere verplichtingen in het geval van crisiszorg?

In het geval van crisiszorg vraagt u de nodige indicatie, uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de zorg, aan en/of verleent u alle nodige medewerking daartoe.

Ontvangt u het (digitaal) zorgplan als u alleen crisiszorg ontvangt?

Er vindt geen zorgplanbespreking plaats en ook wordt geen (digitaal) zorgplan opgesteld, als wij verwachten dat uw verblijf korter dan zes weken zal duren en als u geen Wlz-indicatie heeft aangevraagd. Dit wijkt af van wat in Hoofdstuk 2 Zorgplan en zorgdossier van de Algemene module staat. De algemene voorwaarden 2.2 tot en met 2.5 in Hoofdstuk 2 Zorgplan en zorgdossier van de Algemene Module zijn niet van toepassing als u alleen crisiszorg ontvangt van ons.

Gelden er afwijkende afspraken bij vertrek?

U verwijdert uw eigendommen uit de kamer of het appartement in ieder geval binnen 24 uur na beëindiging van de crisiszorg.

Welke afspraken gelden bij overlijden?

Wij zorgen voor de noodzakelijke laatste zorg bij overlijden. Onder noodzakelijke laatste zorg valt het schouwen, klaarmaken voor vervoer naar rouwcentrum en het tijdelijk koelen na het overlijden.

Als de mogelijkheid er is en wij de capaciteit hebben, spreken wij met uw nabestaanden over de wenselijke laatste zorg, zoals het afleggen en opbaren in de eigen kamer of een aparte ruimte. De kosten van de wenselijke laatste zorg betalen uw nabestaanden.

Uw nabestaanden krijgen na het overlijden 24 uur de tijd om de aanwezige eigendommen te verwijderen. Als dat niet gebeurt, kunnen wij de daarin aanwezige eigendommen 3 maanden opslaan. Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de eigendommen. Wij brengen uw erfgenamen tijdig op de hoogte van de vergoeding die wij hiervoor vragen.

Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, melden wij dit aan een notaris of aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen. Kan de overeenkomst op een ander moment eindigen dan genoemd in de Algemene module? Naast de omstandigheden die in de Algemene module zijn genoemd, kan de overeenkomst ook eindigen op de datum waarop de crisiszorg niet meer noodzakelijk is.