Module Eerstelijnsverblijf

Wanneer is deze module van toepassing?

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u eerstelijnsverblijf ontvangt van ons. In deze module staan voor u geldende algemene voorwaarden. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Wat is de duur van de overeenkomst bij eerstelijnsverblijf?

De overeenkomst wordt bij eerstelijnsverblijf gesloten voor de periode van uw verblijf. De duur van deze periode wordt voorafgaand aan de opname nog niet vastgesteld. Gedurende het verblijf bepaalt de medisch verantwoordelijke arts samen met u wanneer u met ontslag kunt. Dit is afhankelijk van uw herstel en de beschikbaarheid van eventuele vervolgzorg.

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons, anders dan genoemd in de Algemene module?

Wij informeren u ook over onze huisregels, als wij deze hebben.

Welke verplichtingen hebben wij als het gaat om de kamer?

Wij zorgen ervoor dat:

 • de kamer en eventuele (gemeenschappelijke) ruimte goed wordt onderhouden en zorgvuldig met uw eigendommen wordt omgegaan;
 • schade aan of vermissing van uw eigendommen zoveel mogelijk wordt voorkomen;
 • brand, inbraak en andere onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • een calamiteitenplan aanwezig is en medewerkers en u weten wat te doen bij brand en andere calamiteiten.

Hoeveel privacy heeft u op de kamer?

Wij waarborgen uw privacy en die van eventuele bezoekers. Wij gaan de kamer niet binnen zonder uw toestemming, behalve als dat noodzakelijk is voor uw veiligheid of gezondheid.

Welke verplichtingen heeft u?

 • U houdt zich aan onze huisregels, als wij deze hebben.
 • U draagt bij aan dat uw bezoekers zich houden aan onze huisregels, als wij deze hebben.
 • U werkt mee aan onze instructies en maatregelen voor de (brand)veiligheid.
 • U geeft ons de gelegenheid voor het onderhoud van de kamer.
 • U vergoedt ons de schade aan de kamer en eventuele (gemeenschappelijke) ruimte of onze eigendommen als u de schade heeft veroorzaakt.
 • U gebruikt de kamer alleen voor het doel waarvoor deze u ter beschikking is gesteld en u geeft de kamer niet in gebruik aan een ander.
 • U brengt aan de kamer geen ingrijpende veranderingen aan.

Welke afspraken gelden bij vertrek?

Als u vertrekt laat u de kamer en onze daarin aanwezige eigendommen in goede staat achter. U verwijdert uw eigendommen uit de kamer in ieder geval binnen 24 uur na het einde van het eerstelijnsverblijf. Als u uw eigendommen niet op tijd verwijdert, kunnen wij deze drie maanden ergens opslaan. Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van uw eigendommen. Wij brengen u tijdig op de hoogte van de vergoeding die wij hiervoor vragen. Als uw eigendommen na drie maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat wij met uw eigendommen doen en ze bijvoorbeeld verkopen.

Welke afspraken gelden bij overlijden?

Wij zorgen voor de noodzakelijke laatste zorg bij overlijden. Onder noodzakelijke laatste zorg valt het schouwen, klaarmaken voor vervoer naar rouwcentrum en het tijdelijk koelen na het overlijden.

Als de mogelijkheid er is en wij de capaciteit hebben, spreken wij met uw nabestaanden over de wenselijke laatste zorg, zoals het afleggen en opbaren in de eigen kamer of aparte ruimte. De kosten van de wenselijke laatste zorg betalen uw nabestaanden.

Uw nabestaanden krijgen na het overlijden 24 uur de tijd om de aanwezige eigendommen te verwijderen. Als dat niet gebeurt, kunnen wij de daarin aanwezige eigendommen drie maanden opslaan. Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de eigendommen. Wij brengen uw erfgenamen tijdig op de hoogte van de vergoeding die wij hiervoor vragen.

Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, melden wij dit aan een notaris of aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen.

Kan de overeenkomst op een ander moment eindigen, anders dan genoemd in de Algemene module?

Naast de omstandigheden die in de Algemene module zijn genoemd, eindigt de overeenkomst ook:

 • op de datum waarop naar de mening van de huisarts of medisch specialist beëindiging van de behandeling verantwoord is of doorgaan niet zinvol is; of
 • op de datum waarop u wordt opgenomen in het ziekenhuis.