Anbi

Stichting Kalorama staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden voor ANBI te voldoen, staan onderstaande gegevens op onze website.

Naam: Stichting Kalorama
Postbus 85, 6573 ZH  Beek (Berg en Dal) tel. (024) 684 77 77, e-mail: info@kalorama.nl
Fiscaal nummer 0037.05.638

Bestuurssamenstelling en namen leden
Kalorama Jaarverslaggeving 2022

In het jaardocument is het beloningsbeleid van het bestuur opgenomen. Het beloningsbeleid voor het in dienst zijnde personeel van de ANBI is conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling van Kalorama

Afhankelijk worden van de zorg van anderen is iets ingrijpends. Als het dan toch nodig is, dan wilt u in een goede omgeving komen. Met mensen die u met respect en aandacht bejegenen en behandelen, die belangstelling hebben voor u én uw familie. Die u ondersteunen te blijven doen wat u kunt en wat u wilt. 
Ruim 700 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden zorg aan bijna 500 bewoners en cliënten. Dat zijn mensen die een visuele en auditieve beperking hebben, revalideren, chronisch lichamelijk ziek of dementie hebben, dagbehandeling krijgen of zich in de laatste levensfase bevinden. Hiertoe heeft Kalorama een Centrum voor doofblinden, biedt het ambulante zorg aan thuiswonende doofblinden en dagactiviteiten vanuit het Kulturhus Beek. Daarnaast biedt Kalorama verpleging in Beek en in Veste Brakkenstein in Nijmegen, verzorging en verpleging in ‘t Höfke in Beek, en Hospicezorg in Kalorama Bethlehem in Nijmegen.

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulier. Bekijk hier het formulier.

 

ANBI gegevens stichting St. Joannes de Deo

De Stichting St. Joannes de Deo werd op 19-10-1979 opgericht onder de naam Stichting Granada en was aanvankelijk gevestigd te Haarlem. Na de statutenwijziging d.d. 02-06-1994 werd de huidige naam aangenomen en sinds die datum is de Stichting St. Joannes de Deo gevestigd te Beek (gemeente Berg en Dal).

Doel van de stichting
De Stichting heeft conform artíkel 2 van de statuten ten doel:

2.1.1 het ondersteunen van de niet uit AWBZ oÍ andere overheidsmiddelen dan wel eigen bijdragen van cliënten/bewoners bekostigde activiteiten van Stichting Kalorama, gezeteld te Nijmegen.

2.1.2 het bevorderen van de instandhouding van en het optreden als bestuur van de Prof. Joop Michels Leerstoel, een en ander in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit te Nijmegen dan wel een andere Nederlandse universiteit. Voorts bepalen de statuten in het zelfde artikel dat de stichting haar doel tracht te verwezenlijken met alle wettige middelen en dat de stichting niet beoogt het maken van winst.

Beleidsplan  
Het beleidsplan van de stichting is kort en simpel. De stichting zal de financiële middelen waarover zij beschikt zorgvuldig en risicoarm beheren met als oogmerk deze conform de statutaire doelstelling te laten toekomen aan projecten van Stichting Kalorama waarvoor vanuit huidige dan wel toekomstige bekostigingssystematiek geen of onvoldoende dekking beschikbaar is/komt. Voorts levert de Stichting een financiële bijdrage aan de realisatie en bezetting van de Joop Michels Leerstoel.  

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Overige gegevens
Het RSIN / fiscaalnummer ANBI van de Stichting is : 5923773
Het postadres van de stichting is: De Eg 15, 6562 PC Groesbeek

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulier. Bekijk hier het formulier.