Module Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis


Wanneer is deze module van toepassing?

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt van ons. In deze module staan voor u geldende algemene voorwaarden. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons, anders dan genoemd in de Algemene module?

Wij informeren u ook over eventuele begeleiding en overige faciliteiten bij ons.

Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking, anders dan genoemd in de Algemene module?

 • Wij leggen, binnen zes weken na aanvang van de zorgverlening, de afspraken die wij met u hebben gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, vast in het (digitaal) zorgplan en zorgen ervoor dat het beschikbaar is voor u en (direct) te raadplegen.
 • Wij bespreken met u twee keer per jaar het (digitaal) zorgplan. Na een evaluatie en actualisatie van het (digitaal) zorgplan, leggen wij binnen zes weken, de uitkomst van de bespreking vast in het (digitaal) zorgplan. Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT) Bijzondere module Algemene voorwaarden 2022
 • Als u op grond van de Wet langdurige zorg een indicatie heeft dan kunt u bij de zorgplanbespreking een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen. Het zorgkantoor regelt dit voor u. Vóór de eerste zorgplanbespreking wijzen wij u op deze mogelijkheid.

Gelden er bijzondere verplichtingen voor ons als ook andere zorgaanbieders zijn betrokken?

Bij een Modulair Pakket Thuis (MPT) kan de zorg worden geleverd door een of meer zorgaanbieders. Als er ook andere zorgaanbieders betrokken zijn, geldt het volgende: 

 • Wij stemmen onze zorg zorgvuldig met elkaar af en zorgen ervoor dat de taken en verantwoordelijkheden tussen ons en de andere zorgaanbieder(s) helder zijn verdeeld.
 • Wij informeren u over de manier waarop wij afstemmen en welke informatie met welke zorgaanbieder(s) wij over u uitwisselen in verband met de goede zorg aan u.

Logeeropvang

Als u binnen uw Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) gebruik maakt van logeeropvang dan gelden de volgende algemene voorwaarden.

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons, anders dan genoemd in de Algemene module?

Wij informeren u ook over de huisregels, als wij deze hebben.

Welke verplichtingen hebben wij als het gaat om de kamer of het appartement waar u logeert?

Wij zorgen ervoor dat:

 • de kamer of het appartement en eventuele (gemeenschappelijke) huiskamer goed wordt onderhouden en zorgvuldig met uw eigendommen wordt omgegaan;
 • schade aan of vermissing van uw eigendommen zoveel mogelijk wordt voorkomen;
 • brand, inbraak en andere onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • een calamiteitenplan aanwezig is en medewerkers en u weten wat te doen bij brand en andere calamiteiten.

Hoeveel privacy heeft u op de kamer of het appartement waar u logeert?

Wij waarborgen uw persoonlijke levenssfeer en die van eventuele bezoekers. Wij gaan de kamer of het appartement niet binnen zonder uw toestemming, behalve als dat noodzakelijk is voor uw veiligheid of gezondheid.

Welke verplichtingen heeft u als u bij ons logeert?

 • U houdt zich aan de huisregels, als wij deze hebben.
 • U draagt bij aan dat uw bezoekers zich houden aan de huisregels, als wij deze hebben.
 • U werkt mee aan onze instructies en maatregelen voor de (brand)veiligheid.
 • U geeft ons de gelegenheid voor het onderhoud van de kamer of het appartement.
 • U vergoedt ons de schade aan de kamer of het appartement en eventuele (gemeenschappelijke) huiskamer of onze eigendommen, als u de schade heeft veroorzaakt.
 • U gebruikt de kamer of het appartement alleen voor het doel waarvoor deze u ter beschikking is gesteld en u geeft de kamer of het appartement niet in gebruik aan een ander.
 • U brengt aan de kamer of het appartement geen ingrijpende veranderingen aan.

Welke afspraken gelden bij vertrek?

Als u vertrekt laat u de kamer of het appartement en onze daarin aanwezige eigendommen in goede staat achter. U verwijdert uw eigendommen uit de kamer of het appartement in ieder geval binnen 24 uur na het einde van de logeeropvang. Als u uw eigendommen niet op tijd verwijdert, kunnen wij deze drie maanden ergens opslaan. Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van uw eigendommen. Wij brengen u tijdig op de hoogte van de vergoeding die wij hiervoor vragen. Als uw eigendommen na drie maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat wij met uw eigendommen doen en ze bijvoorbeeld verkopen.