Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN)

Kalorama biedt een gericht behandelaanbod op het gebied van Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN). Patiënten die deelnemen aan het LIN-programma zijn mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis ten gevolge van acuut ernstig niet-aangeboren hersenletsel.

Na het oplopen van ernstig niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld door een ongeval, door zuurstofgebrek na een reanimatie of door een grote bloeding in de hersenen, kan iemand in coma raken. Coma duurt maximaal vier tot zes weken. Als na deze periode het bewustzijn niet of niet volledig terugkeert, spreken we van een Langdurige Bewustzijnsstoornis (LBS). LBS kan ingedeeld worden in twee groepen:

  • het niet-responsief waaksyndroom, waarbij er geen tekenen van bewustzijn worden gezien
  • de minimaal bewuste toestand waarbij er één of meerdere minimale tekenen van bewustzijn worden gezien die te onderscheiden zijn van reflexen, zoals het uitvoeren van een simpele opdracht, het tonen van emoties of het volgen met de ogen

Gespecialiseerde behandeling

De zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis is complex. Hiervoor is gespecialiseerde behandeling nodig. Dit noemen we intensieve neurorevalidatie. De eerste behandeling die na ziekenhuisopname wordt gegeven noemen we Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN). Libra Revalidatie en Audiologie in Tilburg biedt deze vorm van revalidatie aan die maximaal 14 weken duurt. Indien iemand na het doorlopen van het VIN-programma niet of niet volledig bij bewustzijn is gekomen, komt hij of zij in aanmerking voor Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN). Kalorama is één van de vier instellingen in Nederland die LIN aanbiedt.

Binnen de intensieve zorgafdeling De Frasselt van Kalorama hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd met het behandelen van patiënten met een Langdurige Bewustzijnsstoornis. Sinds 2019 bieden wij Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) aan en zijn met deze expertise uniek in onze regio (Nijmegen Gelderland). Tijdens de LIN werken we met een multidisciplinair zorg- en behandelplan en met actieve inzet van naasten samen aan herstel waar mogelijk.  

Wat houdt Langdurige Intensieve Neurorevalidatie in?

Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) is een intensieve revalidatie die gekenmerkt wordt door het langdurige karakter en bestaat uit gespecialiseerde zorg, specifieke behandelingen, activering en de zorg voor naasten. Het doel van het revalidatieprogramma is om het bewustzijnsniveau te verhogen, het algeheel functioneren te verbeteren en een zo op optimaal mogelijk welzijn te realiseren. Naasten worden tijdens dit revalidatieproces intensief begeleid. We helpen de patiënt zo goed mogelijk te herstellen naar een uitkomst die voor hem of haar acceptabel zou zijn.  

De arts is verantwoordelijk voor de medische zorg, heeft de regie en is eindverantwoordelijk voor het zorg-behandelplan. Een psycholoog begeleidt de naasten tijdens het hele revalidatieproces. Naast gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden zijn meerdere deskundige behandelaars betrokken. Samen vormen zij het zogeheten multidisciplinaire zorgbehandelteam. We werken, in nauwe afstemming met naasten, intensief samen voor de revalidatie van de LIN-patiënt. De inbreng en samenwerking met naasten vinden wij erg belangrijk. Zij kennen de LIN-patiënt het beste en daarom is hun betrokkenheid van grote waarde.

LIN-behandelprogramma

Het LIN-behandelprogramma (de inhoud van de zorg en behandeling) dat wij uitvoeren binnen Kalorama, is gebaseerd op de landelijke beschrijving door het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma) waarbij Kalorama is aangesloten. Verschillende experts vanuit Kalorama waren betrokken bij de totstandkoming van dit programma. 

Het programma bestaat uit drie fasen:

1. Observatieperiode

In de eerste zes weken richten we ons op het leren kennen van de LIN-patiënt en het opstellen van een op maat gemaakt behandelplan.

2. Behandelfase

Tijdens de behandelfase wordt er op verschillende manieren geprobeerd om het bewustzijnsniveau te verhogen. Specifieke behandelingen, zorginterventies en contact met naasten zijn erop gericht om doelgerichte reacties uit te lokken en om bewust aan te sturen naar een hoger niveau van functioneren. Elke patiënt krijgt een individueel afgestemd behandelprogramma, afhankelijk van zijn of haar bewustzijnsniveau, belastbaarheid en mogelijkheden. De behandelingen geven we volgens een gestructureerd dagschema met een goede balans tussen rust en inspanning.

Het LIN-programma duurt maximaal tot twee jaar na het oplopen van het hersenletsel. 

3. Ontslag uit LIN-programma en nazorg

Na het LIN-programma zoeken we samen met de naasten naar een passend vervolg voor de patiënt afgestemd op de behaalde resultaten.

De Frasselt

Binnen Kalorama worden LIN-patiënten opgenomen op afdeling De Frasselt op de locatie Kalorama Veste Brakkenstein in Nijmegen. De Frasselt is een intensieve zorgafdeling waar uitgebreide ervaring is met het verplegen en behandelen van patiënten met ernstige lichamelijke aandoeningen. Om u een indruk te geven van deze gespecialiseerde afdeling kunt u deze film bekijken:


Zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis

Kalorama maakt deel uit van EENnacoma. Dit is een samenwerkingsverband van instellingen die zorg levert aan patiënten met ernstig Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’ van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. EENnacoma heeft als doel gezamenlijk te werken aan het verdiepen en verbeteren van de zorg, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau. Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) ondersteunt dit netwerk. Kalorama is eveneens bij het UKON aangesloten.

Vragen over langdurige bewustzijnsstoornissen beantwoord

EENnacoma maakte in samenwerking met de Hersenstichting de online EENnacoma Masterclass. Deze Masterclass geeft antwoord op veel vragen rondom Langdurige Bewustzijnsstoornissen.

Intensieve zorg is mogelijk op onderstaande locatie: